Tuesday, June 12, 2012

วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก

๑. ประเทศอินเดีย อยู่ทางทิศใดของประเทศไทย ­
ก. ทิศปัจฉิม
ข. ทิศพายัพ
ค. ทิศบูรพา
ง. ทิศทักษิณ
คำตอบ : ข

๒. ข้อใด กล่าวผิดเกี่ยวกับราชวงศ์ศากยะ ­
ก. วงศ์ศากยะ ปกครองสักกชนบท
ข. พระเจ้าชัยเสนะ เคยเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์นี้
ค. พระเจ้าสีหหนุ ไม่ได้อยู่ในราชวงศ์นี้
ง. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในราชวงศ์นี้
คำตอบ : ค
๓. ชนชาวชมพูทวีป นับถือศาสนาอะไรเป็นพื้น ­
ก. ศาสนาฮินดู
ข. ศาสนาเชน
ค. ศาสนาพุทธ
ง. ศาสนาพราหมณ์
คำตอบ : ง
๔. บุคคลในข้อใด ที่ทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ เป็นคนแรก ­
ก. อสิตดาบส
ข. อุทกดาบส
ค. กบิลดาบส
ง. อาฬารดาบส
คำตอบ : ก
๕. เจ้าชายสิทธัตถะมีน้องร่วมพระราชบิดา คือใคร ­
ก. นันทกุมาร - ยโสธรากุมารี
ข. นันทกุมาร - โรหิณีกุมารี
ค. นันทกุมาร - กัญจนากุมารี
ง. นันทกุมาร - รูปนันทากุมารี
คำตอบ : ง

๖. ทุกรกิริยาที่พระมหาโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญวาระที่ ๒ คืออะไร ­
ก. กดพระทนต์ด้วยพระทนต์
ข. อดพระกระยาหาร
ค. กลั้นลมอัสสาสะ ปัสสาสะ
ง. ยืนขาเดียวเหนี่ยวกินลม
คำตอบ : ค

๗. พวกพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ หนีพระมหาโพธิสัตว์ไปอยู่ที่ไหน ­
ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองราชคฤห์
ข. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองพาราณสี
ค. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองไพสาลี
ง. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองสาวัตถี
คำตอบ : ข

๘. วิชชา ๓ ที่พระมหาโพธิสัตว์บรรลุนั้น ข้อที่ ๓ คืออะไร ­
ก. ระลึกชาติของตนเองได้
ข. ทำกิเลสาสวะให้สิ้น
ค. ระลึกชาติของสรรพสัตว์
ง. ได้ทิพยจักษุ
คำตอบ : ข
๙. บทพระพุทธคุณที่ว่า “ อะระหัง ” เป็นผู้ไกลนั้น หมายถึงอะไร ­
ก. ไกลจากทุกข์
ข. ไกลจากภพชาติ
ค. ไกลจากอาสวะกิเลส
ง. ไกลจากอุปาทาน
คำตอบ : ค

๑๐. อุทานว่า “ ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่ ” ธรรมทั้งหลาย หมายถึงอะไร ­
ก. อริยสัจ ๔
ข. โพชฌงค์ ๗
ค. มรรคมีองค์ ๘
ง. อนุปุพพวิหารธรรม ๙
คำตอบ : ก

๑๑. อุบาสกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ในคราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ที่ไหน ­
ก. ต้นอชปาลนิโครธ
ข. ต้นมุจลินท์
ค. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ง. ต้นราชายตนะ
คำตอบ : ง

๑๒. ข้อปฏิบัติทางกลางนั้น หมายถึงอะไร ­
ก. อริยสัจ ๔
ข. โพชฌงค์ ๗
ค. มรรคมีองค์ ๘
ง. อนุปุพพวิหารธรรม ๙
คำตอบ : ค

๑๓. พระดำรัสที่ว่า “ เราได้ตรัสรู้อมฤตธรรม ” ตรัสแก่ใคร ­
ก. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ข. ยสกุลบุตร กับสหาย
ค. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
ง. พระราชาพิมพิสาร พร้อมทั้งบริวาร
คำตอบ : ค
๑๔. คำว่า “ ผู้ได้ธรรมจักษุ ” หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด ­
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์
คำตอบ : ก

๑๕. ในอนัตตลักขณสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดว่า “ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา” ­
ก. ไตรลักษณ์
ข. ขันธ์ ๕
ค. สามัญญลักษณ์
ง. นิวรณ์ ๕
คำตอบ : ข

๑๖. พระพุทธเจ้าให้การอุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ ด้วยพระวาจาว่าอย่างไร ­
ก. เธอจงถึงไตรสรณคมน์
ข. พระวาจาที่ตั้งญัตติครบที่ ๔
ค. เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ : ค

๑๗. อนุปุพพีกถา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพรรณนาเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรก ­
ก. การรักษาศีล
ข. การออกบวช
ค. การให้
ง. การเจริญภาวนา
คำตอบ : ค

๑๘. คำว่า “ เตวาจิกอุปาสก ” หมายถึงใคร ­
ก. บิดาของพระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. บิดาของพระสารีบุตร
ค. บิดาของพระยสะ
ง. บิดาของพระโมคคัลลานะ
คำตอบ : ค

๑๙. พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา ในคราวแรกกี่องค์ ­
ก. ๕๐ องค์
ข. ๕๕ องค์
ค. ๖๐ องค์
ง. ๗๐ องค์
คำตอบ : ค

๒๐. พระเจ้าแผ่นดินของแคว้นมคธ ทรงพระนามว่าอย่างไร ­
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. พระเจ้าอัญชนะ
คำตอบ : ก

๒๑. ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน พบพระพุทธเจ้าที่ไหน ­
ก. ป่าไผ่
ข. ไร่ฝ้าย
ค. สวนตาลหนุ่ม
ง. ไม่มีข้อถูก
คำตอบ : ข

๒๒. วัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวาย มีชื่อว่าอะไร ­
ก. วัดเชตวัน
ข. วัดเวฬุวัน
ค. วัดชีวกัมพวัน
ง. วัดบุพพาราม
คำตอบ : ข

๒๓. ใครนัดหมายกันไว้ว่า “ ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อนจักบอกแก่กัน ” ­
ก. ยสกุลบุตร กับสหาย
ข. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ง. อุปติสสะ กับโกลิตะ
คำตอบ : ง

๒๔. อุปติสสปริพาชกได้ฟังธรรมจากใคร จึงได้ดวงตาเห็นธรรม ­
ก. พระพุทธเจ้า
ข. โกลิตะ
ค. พระอัสสชิ
ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ
คำตอบ : ค

๒๕. คำว่า “ เราจักไม่ชูงวง ไปสู่ตระกูล ” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ­
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระภัททิยะ
ง. พระมหาโมคคัลลานะ
คำตอบ : ง

๒๖. พระสารีบุตร สำเร็จพระอรหันต์ที่ไหน ­
ก. ถ้ำสุกรขาตา
ข. บ้านกัลลวาลมุตตคาม
ค. วัดเวฬุวัน
ง. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
คำตอบ : ก

๒๗. ทีฆนขปริพาชก ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไร ­
ก. ดุจดวงตะวันส่องโลก
ข. บริสุทธิ์ดุจดวงจันทร์
ค. ดุจบุคคลหงายของที่คว่ำ
ง. ดุจธรรมโอสถ
คำตอบ : ค

๒๘. พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่า มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ ­
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระอานนท์
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอุบาลี
คำตอบ : ค

๒๙. หัวหน้ามาณพ ๑๖ คนที่ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์ คือใคร ­
ก. ปิงคิยมาณพ
ข. ติสสเมตเตยยมาณพ
ค. โมฆราชมาณพ
ง. อชิตมาณพ
คำตอบ : ง

๓๐. โมฆราชมาณพ เป็นศิษย์ของใคร ­
ก. พาวรีพราหมณ์
ข. วังคันตพราหมณ์
ค. สัญชัยปริพาชก
ง. อสิตดาบส
คำตอบ : ก

๓๑. มาณพทั้ง ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน ­
ก. โมฆราช
ข. ปิงคิยะ
ค. อุทยะ
ง. โปสาละ
คำตอบ : ข

๓๒. พระอุปัชฌาย์รูปแรกที่ให้กุลบุตรบวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม คือใคร ­
ก. พระมหาโมคคัลลานะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระพุทธเจ้า
คำตอบ : ข

๓๓. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระราธะว่า เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ­
ก. เทศนา
ข. มีปัญญามาก
ค. ธุดงค์
ง. มีปฏิภาณ
คำตอบ : ง

๓๔. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงส่งใครไปเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามายังกรุงกบิลพัสดุ์ ­

คำตอบ : ก

๓๕. ใครที่ออกบวช โดยไม่คิดจะบวชมาก่อน ­
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. พระสารีบุตร
ค. พระนันทะ
ง. ปิปผลิมาณพ
คำตอบ : ค

๓๖. พระศาสดาทรงรับสั่งพระสาวกรูปใด ให้บวชพระราหุลกุมาร ­
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระปุณณมันตานีบุตร
ง. พระมหากัจจายนะ
คำตอบ : ข
๓๗. พระศาสดาทรงยกย่องพระราหุลว่า เลิศทางไหน ­
ก. ปรารภความเพียร
ข. ธรรมกถึก
ค. ใคร่ต่อการศึกษา
ง. ทิพยจักษุ
คำตอบ : ค

๓๘. ใครสอนการงานของผู้อยู่ครองเรือนให้อนุรุทธศากยกุมาร ­
ก. อมิโตทนศากยะ
ข. โธโตทนศากยะ
ค. มหานามศากยะ
ง. สุกโกทนศากยะ
คำตอบ : ค

๓๙. ผู้ที่ออกบวชพร้อมพระอนุรุทธะ มีทั้งหมดกี่คน ­
ก. ๕ คน
ข. ๗ คน
ค. ๙ คน
ง. ๑๑ คน
คำตอบ : ข

๔๐. เหตุใด เจ้าศากยะจึงให้อุบาลีช่างกัลบกบวชก่อน ­
ก. เพื่อกราบไหว้บูชา
ข. เพื่อลุกขึ้นต้อนรับ
ค. เพื่อละการถือตัวว่าเป็นเจ้าศากยะ
ง. เพื่อประนมมือไหว้
คำตอบ : ค

๔๑. พระอานนทเถระบรรลุโสดาบัน เพราะฟังโอวาทจากใคร ­
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระสารีบุตร
ค. พระปุณณมันตานีบุตร
ง. พระอัสสชิ
คำตอบ : ค

๔๒. พระเถระรูปใด มักเปล่งอุทานว่า “ สุขหนอ สุขหนอ ” ­
ก. พระอานนท์
ข. พระอุรุเวลกัสสปะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระภัททิยะ
คำตอบ : ง

๔๓ พระเถระรูปใด ชอบตรึกถึงธรรมที่พระมหาบุรุษตรึก ­
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระปุณณมันตานีบุตร
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระสารีบุตร
คำตอบ : ค

๔๔. พระเถระรูปใดเดินจงกรมจนเท้าแตก ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรม ­
ก. พระโสณโกฬิวิสะ
ข. พระรัฐบาล
ค. พระโสณกุฏิกัณณะ
ง. พระมหากัจจายนะ
คำตอบ : ก

๔๕. พระสาวกรูปใด มารดาบิดาจำใจต้องให้บวช ­
ก. พระรัฐบาล
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระยสะ
ง. พระอานนท์
คำตอบ : ก

๔๖. ธรรมุทเทศ ๔ ข้อ ใครแสดงแก่ใคร ­
ก. พระสารีบุตร - พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระอานนท์ - พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. พระรัฐบาล - พระเจ้าโกรัพยะ
ง. พระมหากัจจายนะ - พระเจ้าจัณฑปัชโชต
คำตอบ : ค

๔๗. พระนางปชาบดีโคตมี ทูลขอบวชเป็นภิกษุณีต่อพระพุทธเจ้าที่ไหน ­
ก. นิโครธาราม
ข. เวฬุวัน
ค. เชตวัน
ง. เมืองเวสาลี
คำตอบ : ก

๔๘. การสังคายนา คืออะไร ­
ก. ทำการร้อยกรองพระวินัย
ข. การตรวจสอบพระธรรม
ค. ประชุมชำระพระธรรมวินัย
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ : ค
๔๙. อะไรเป็นเหตุ แห่งการทำตติยสังคายนา ­
ก. การจ้วงจาบพระธรรมวินัย
ข. การทะเลาะวิวาทกัน
ค. การบัญญัติวัตถุ ๑๐ ประการ
ง. เดียรถีย์ปลอมบวชเพื่อลาภผล
คำตอบ : ง

๕๐. ข้อใด ไม่เป็นปัญจมหาวิโลกนะ ­
ก. สกุล
ข. ประเทศ
ค. มารดา
ง. สัปปายะ
คำตอบ : ง
เฉลยโดยแม่กองธรรมสนามหลวง

0 comments:

Post a Comment

Bookmarks